Jogi közlemények és adatvédelmi politika

A Nők Lapja Cafe weboldal(aka)t (a továbbiakban: Weboldal) a Sanoma Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) (a továbbiakban: Sanoma) üzemelteti.

Adatvédelem

Ön a Weboldalt általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. név, születési év) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Sanoma mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Sanoma az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A Weboldal megtekintésével Ön és a Sanoma távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez a Sanoma részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

A Sanoma az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Sanoma bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Sanoma személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, a Sanoma az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Sanoma-t megóvni és azokat viselni. A Sanoma ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.) (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat)

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Sanoma statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Sanoma semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A Weboldal tartalma és linkelése

A Weboldalon található tartalom a Sanoma szellemi tulajdonát képezi és a Sanoma előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom keresekedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a Sanoma-val kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Sanoma-val szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Sanoma a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg.
1. A Weboldalra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (Linkelő Weboldal) tartalmaznia kell a Nők Lapja Cafe logóját (Logó) [ez ügyben kérjük keresse Jakab Krisztinát a k.jakab@Sanomabp.hu e-mailcímen];
2. a Linkelő Weboldal a Logónak sem méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;
3. a Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;
4. a Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Sanoma javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
5. a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Sanoma és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Sanoma-ról;
6. a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak a Sanoma-val kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a Sanoma-val szerződő fél jogosult.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Sanoma jogosult lesz a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

Felelősségkizárás

Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - a Sanoma által felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - a Sanoma nem felel. A Weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért a Sanoma semmilyen felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a tanácsadást végző személyek felelnek. Amely esetben a tanácsadási tevékenység feltételeit jogszabály rendezi (például a jogi tanácsadásét), ott is kizárólag a tanácsadást végző személy felel azért, hogy az általa végzett tevékenység mindenben megfeleljen a hatályos törvényi előírásoknak. Üzleti vagy egyéb döntései meghozatala előtt a Weboldal használatán túl - konzultáljon szakértővel, a Weboldal és a Weboldalon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Sanoma tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Sanoma az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Weboldal Fórum aloldalán található véleményeket a Sanoma nem ellenőrzi, ebből kifolyólag az ott olvasható véleményekért a Sanoma semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut hogy valamely vélemény vagy hozzászólás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli, ugyanakkor valamely vélemények a Weboldalra történő elküldésével a felhasználó elfogadja, hogy a Sanoma a Fórumban közzétett véleményeket a felhasználói név megjelölésével felhasználja.

Védjegyekhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Nők Lapja Cafe kifejezés a Magyar Szabadalmi Hivatal nyilvántartásában a Sanoma javára lajstromozott szó- és ábrás védjegy. A noklapja.hu, az nlcafe.hu és a noklapjacafe.hu domainek a Sanoma javára bejegyzett domain nevek. Ezen jogvédett nevek vagy a hozzájuk a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata a Sanoma jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Sanoma kész minden szükséges jogi lépést megtenni.

NŐK LAPJA CAFE FÓRUMOK ÉS CHAT HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

1. A jelen szerződés (Szerződés) a Sanoma Budapest Zrt. érdekeltségébe tartozó Nők Lapja Cafe (NLCafe) oldalain elérhető nyilvános fórumok (Fórumok) és chat (Chat) használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza azzal, hogy ahol jelen Szerződés Fórumot említ az alatt annak sajátosságaiból adódó eltérésekkel Chat-et is kell érteni.

2. Kérjük, hogy a Fórumok használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket. A Fórumok használatának megkezdésével Ön ráutaló magatartással elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadja el, Ön nem jogosult használni a Fórumokat. A NLCafe jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid tájékoztatás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Fórumok felhasználóit. A módosítást követően a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Amennyiben Ön a jelen Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a NLCafe jogosult az Ön felhasználói hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az Ön által közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések Önnel és más felhasználókkal szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. A NLCafe fenntartja a jogot a Fórumok szolgáltatásának megszüntetésére.

3. A Fórumok nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. Sem a Fórumok, sem a Fórumon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát). A Fórumokon hozzászólásokat elhelyezni és témákat létesíteni csak a regisztrált felhasználók jogosultak. A NLCafe a Fórumokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezési szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Ön által a Fórumokon közzé- vagy elérhetővé tartalmat a NLCafe jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Fórumokon vagy a Fórumokon közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a NLCafe jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

4. Egyes fórumokat a NLCafe megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja az adott fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. A NLCafe nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve közösségbomlasztás ellen is.

5. Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Fórumokon elérhető valamely információ jogsértő. A NLCafe fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a NLCafe jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: moderator@nlcafe.hu

6. Az Ön által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Ön tartozik felelősséggel. Következésképpen Ön köteles gondoskodni arról is, hogy az Ön által hozzá - vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Ön köteles többek között gondoskodni arról is, hogy Ön megfelelő jogosultságokkal rendelkezzék a tartalom Fórumon történő elérhetővé tételére és a tartalom tekintetében a jelen Szerződés 8. pontjában meghatározott terjedelmű jogosultság engedésére. Amennyiben a Fórumokon Ön által közzé, vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, Ön az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

7. A Fórumokkal kapcsolatos jogsértések esetén a NLCafe a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Ön viseli továbbá a Fórumok használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Fórumokon közzé - vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által az Ön számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a Fórumok használata során Önnél keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

8. Ön a Fórumokon történő közzé - vagy elérhetővé tétellel valamennyi az Ön által rendelkezésre bocsátott tartalom (például hozzászólások, fotók, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi a Fórumok használatának időpontjában ismert anyagi és nem anyagi felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged a NLCafét üzemeltető gazdasági társaságnak és cégcsoportjának.

9. A regisztráció során Ön által megadott felhasználói adatok illetve a bemutatkozás keretében közzétett információk nyilvánosak, azokat valamennyi felhasználó láthatja és felhasználhatja. A NLCafe az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az EKT alapján meghatározott körben jogosult a Fórumok használatával összefüggésben keletkezett személyes és egyéb felhasználói adatok kezelésére és archiválására. A Fórumok működésével kapcsolatban a személyes adatok kezelésére egyebekben a www.nlcafe.hu oldalon elérhető NLCafe adatvédelmi politika vonatkozik.

Figyelem:
Új felhasználóként néhány átmeneti korlátozás lépett érvénybe,melyek mind a fórumozó közösség biztonságát szolgálják:
- az új felhasználók az első 3 órában nem szólhatnak hozzá a topikokhoz, csupán olvashatják azokat
- az új felhasználóknak a harmincadik hozzászólásuk megírásáig nincs topiknyitási joguk

A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai

Amennyiben jelen dokumentumot a Sanoma a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.